ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фізичної особи-підприємця

Малахівський О. О. № 01/20 від 13 травня 2020 року

 

ДОГОВІР

Публічної оферти про надання
інформаційно-рекламних послуг

 

Цей Договір публічної оферти про надання інформаційно-рекламних послуг встановлює умови та порядок розміщення реклами на Платформі, та є публічною офертою Фізичної особи-підприємця в особі Малахівський Олег Остапович, (надалі «Виконавець», реєстраційний номер платника податків – 3447708691) для невизначеного кола осіб у розумінні ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг (надалі за текстом  – «Договір») на нижчевикладених умовах:

1. Загальні положення

1.1. Відносини між Відвідувачами Ресурсів та Виконавцем базуються на основі договору публічної оферти.

1.2. Договір Публічної оферти є публічним Договором, що регулюється ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.

1.3. Умови публічного договору є однаковими для всіх.

1.4. Придбавши Послуги Виконавця Ви акцептуєте умови цього Договору, та підтверджує, що ознайомлені з ним та погоджуєтесь з його умовами. 

1.5. У Договорі вживаються терміни в такому значенні:

 • Платформа – асортимент телеграм-каналів, що знаходиться у праві власності Виконавця, на яких Виконавець розміщує публічну інформацію. 
 • Послуги –  послуги рекламно-інформаційного характеру, а саме – розміщення реклами, що надаються Відвідувачам, які акцептували умови цього Договору.
 • Відвідувач платформи будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, резидент або нерезидент України, що замовляє Послуги Виконавця, оплачує Послуги на банківський Рахунок Виконавця, таким чином висловивши намір акцептувати цей Договір.
 • Акцептування Договору під акцептом цього Договору розуміється оплата Послуг Виконавця згідно інформації розміщеної на Платформі. 
 • Контент – аудіоматеріали, відеоматеріали, тексти, анімації, посилання на інші ресурси, зображення та інші текстово-візуальні об’єкти.

2. Предмет договору

2.1. Даний договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Відвідувачем Платформи, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього.

2.2. За цим Договором Виконавець зобов’язується надавати інформаційно-рекламні Послуги Відвідувачеві Платформи, а Відвідувач Платформи зобов’язується прийняти Послуги й оплатити за них в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.

2.3. Надання Послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін. 

3. Порядок оформлення послуг та отримання винагороди Виконавцем

3.1. Відвідувач Платформи звертається до Виконавця будь-яким зручним способом зв’язку, що опублікований на Платформі та приймає умови в опублікованому оголошенні чи публікації, або пропозиції Виконавця, а також в цьому Договорі. 

3.2. Виконавець, отримавши звернення від Відвідувача Платформи, попереджає його про умови Договору та отримує згоду на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку), надсилає реквізити банківського рахунку для оплати суми Послуги оголошеної в публікації чи оголошення на Платформі.

3.3. Відвідувач Платформи здійснює оплату безпосередньо до моменту публікації замовленої Послуги.

3.3.1. Якщо Відвідувач Платформи не надав Контент за 1 (одну) годину до моменту публікації, то така публікація переноситься на невизначений час.

3.4. Відвідувач Платформи оплативши Послуги акцептує умови цього Договору та отримує вказані у цьому Договорі Послуги; не оплативши Послуги Відвідувач відмовляється від Договору та від Послуг, які надаються Виконавцем.

3.5 Відвідувач здійснює оплату на сайті https://tgmarket.com.ua/ за допомогою платіжної системи LiqPay або на наступний рахунок Виконавця:
 • Отримувач ФОП Малахівський Олег Остапович
 • Код отримувача 3447708691
 • ІВАН рахунок UA203253210000026006053768291
 • Банк ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
 • Код Банку (МФО) 325321
 • Призначення платежу «За послуги по договору публічної оферти про інформаційно-рекламні послуги».
 • Картковий рахунок 5169 3305 2176 1533

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язується:

 1. надати Відвідувачеві Платформи Послуги, передбачені цим Договором;
 2. забезпечити можливість оплати Послуг на банківський рахунок та банківську карту;
 3. забезпечити Відвідувача Платформи повною інформацію про Послуги, їх зміст, а також надати дані про Виконавця для пред’явлення скарг або вимог;
 4. ознайомити із умовами цього Договору та отримати дозвіл на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку).

4.2. Виконавець має право:

 1. вносити зміни до Договору в односторонньому порядку;
 2. вносити зміни щодо інформації та переліку Послуг на власний розсуд в односторонньому порядку;

4.3. Відвідувач зобов’язується:

 1. дотримуватись всіх умов та вимог цього Договору;
 2. ознайомитись з інформацією про Послуги Виконавця;
 3. прийняти Послуги Виконавця;
 4. оплатити Послуги Виконавця;

4.4. Відвідувач має право:

 1. вимагати  від Виконавця виконання умов та положень цього Договору;
 2. замовляти Послуги у Виконавця;
 3. отримати повну інформацію щодо Послуг Виконавця, його ціну та іншу інформацію.

5. Відповідальність сторін та вирішення спорів

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов’язань за умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність передбачену законодавством України та цим Договором.

5.2. Виконавець не несе відповідальність за заподіяну Відвідувачу шкоду внаслідок неналежного використання ним наданої Послуги.

5.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України.

5.4. Відвідувач та Виконавець погоджуються вирішувати спірні ситуації шляхом переговорів та досягненням консенсусу.

5.5. У випадку неможливості досягнути консенсусу протягом 30 календарних днів Відвідувач має право звернутися із скаргою до будь-якого державного органу, до компетенції якого входить розгляд таких скарг.

5.6. У випадку неможливості вирішення спору згідно п. п. 5.4, 5.5 Відвідувач має право звернутись виключно до суду за місцем знаходження Виконавця.

6. Строк дії договору та порядок його розірвання

6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Відвідувачем Платформи та діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань по Договору.

6.2. Даний Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку у випадках передбачених умовами Договору.

7. Форс – мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

7.2. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

8. Інші умови

8.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.

8.2. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Замовника. Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Замовник вважається повідомленим про внесені до Договору зміни і/або доповнення з моменту опублікування цих змін на Платформі.

8.3. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.

8.4. Якщо в цьому Договорі не обумовлюється інше, всі повідомлення повинні направлятися на адреси, що зазначені у цьому Договорі чи Платформі.

8.5. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. В такому випадку Сторони  повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення , щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.